Welkom, collega! – Schoolbeleid

Wat is de visie van onze school?

GO!

Onze school behoort tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het is daarom belangrijk dat je op de hoogte bent van het pedagogisch project, de organisatiestructuur, partners, enz.
Deze informatie vind je terug op http://www.g-o.be

 

De visie van het Atheneum Hoboken kadert volledig in het
pedagogische project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap. Een visie waarbij onderwijs en persoonsontplooiing
centraal staan voor iedereen
en waarbij elke leerling een VIP is.

De schoolvisie

Het Atheneum Hoboken wil topopleidingen aanbieden aan jongeren in volgende drie domeinen:

De opleidingen moeten meer dan voldoen aan de hedendaagse
eisen voor instroom naar zowel vervolg- als hoger onderwijs en
doorstroom naar de arbeidsmarkt.

  • AH wil wendbare en weerbare jongeren opleiden met een eigen identiteit en een positief zelfbeeld, taalvaardige jongeren die intrinsiek gemotiveerd zijn om (samen) te werken en een leven lang te leren.
  • AH wil optimaal inzetten op het digitaliseren van het onderwijs, dat geïntegreerd wordt in de huidige bewezen opleidingsmethoden, en dat aanzet tot gedifferentieerd werken in een uitdagende leeromgeving.
  • AH wil een enthousiast, flexibel en betrokken team van leerkrachten en medewerkers dat de toekomstige uitdagingen in onderwijs en maatschappij aankan en zichzelf regelmatig in vraag stelt en streeft naar verbeteren en innoveren.
  • AH wil een brede school zijn en intensief en optimaal samenwerken met leerlingen, ouders, leerkrachten, overheid, bedrijfsleven, instellingen en organisaties, culturele en sociale partners, sportieve en milieubewuste ondernemingen, andere onderwijsaanbieders van de campussen, …

Gelijke Onderwijskansen (GOK)

Taalbeleid

Een taalbeleid is het geheel van afspraken en structurele initiatieven van en met alle schoolbetrokkenen over de manier waarop de school omgaat met taal en taaldiversiteit.

Hierbij staat de leerling centraal.

Het doel van een taalbeleid is steeds om de onderwijsleersituatie en de leerresultaten van alle leerlingen te verbeteren.

Om het leerrendement van onze leerlingen te verhogen heeft onze school taalstimulerende initiatieven ontwikkeld om de (Nederlandse) taalverwerving van minder taalsterke of taal lerende leerlingen te verhogen. Tegelijkertijd hebben we ook aandacht voor de taalsterke leerlingen.

Vanuit deze optiek heeft de school gekozen om in te zetten op taalgericht vakonderwijs. We vragen alle leerkrachten om oog te hebben voor het aanbrengen van context, steun en interactie bij het lesgeven. Met het begeleidingstraject NodO+ willen we de leerkrachten verstrekken en onderrichten in het taalgericht lesgeven.

Door de leerlingen op verschillende manieren taalsteun te geven, willen we het leerproces optimaliseren. We vragen van onze leraren om gebruik te maken van taalstimulerende werkvormen, schrijfkaders, leesstrategieën in de verschillende vakken en aandacht te schenken aan vakterminologie.

Omdat een taalbeleid voor de hele school van belang is, speelt de leraar in dit proces een belangrijke rol. Zowel op school- als op klas- en leerlingniveau worden er initiatieven genomen en verwacht van de leerkracht om deze mee op te nemen.

Voor vragen omtrent het taalbeleid en de nodige ondersteuningstrajecten kan je bij de taalcoach, Betty Mommmen, terecht.

Leerplan

We volgen de leerplannen van het GO!. Je kan deze terugvinden op de website van het GO! onder de rubriek pedagogische begeleiding – leerplannen en lessentabellen SO.

Regelgeving secundair onderwijs


In een omzendbrief van het departement van Onderwijs van Vlaanderen (SO64) vind je alle regelgeving omtrent de onderwijsstructuur en organisatie van het secundair onderwijs. Je vindt dit terug via de omzendbrief SO 64 van 25/06/1999

Scroll naar boven