Het Atheneum Hoboken maakt gebruik van het SmartSchoolplatform. Concreet wil dat zeggen dat ouders op elk moment de behaalde punten en scores voor alle vakken kunnen raadplegen via internet. Als u klikt op de foto hiernaast, komt u op de inlogpagina van SmartSchool terecht.

Al onze leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een eigen inlogcode, waarmee ze toegang hebben tot de Smartschoolaccount van het atheneum. Smartschool wordt daarnaast ook door de leerkrachten gebruikt om leerlingen te verwittigen over / te herinneren aan taken of (inhaal-)toetsen en als extra middel om het contact tussen leerlingen en leraren mogelijk te maken.

Communicatie

Ouders zijn natuurlijk altijd welkom op ons atheneum, maar drie tot vier keer per jaar worden ze speciaal uitgenodigd voor een oudercontact. Tijdens dat contact staan klastitularissen en/of vakleerkrachten klaar om hen in te lichten over de resultaten van hun kinderen op onze school.

Bij dringende problemen kan ook altijd een afspraak gemaakt worden met de directie, de klastitularis, de vakleerkracht of de leerlingenbegeleiding.

Het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen is de klastitularis. Dat is de verantwoordelijke leerkracht voor een bepaalde klas. Bij hem of haar kan men terecht met vragen.

De agenda is een belangrijk communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Zowel de school als de ouders kunnen er boodschappen in noteren. In het agenda is informatie te vinden over het lesrooster, de behandelde leerstof, de te kennen lessen en te maken taken, maar ook mededelingen, nota’s van leerkrachten enz. Het agenda wordt wekelijks ondertekend door de ouders.

Daarnaast zijn er zes rapporten om de ouders op de hoogte te houden van de schoolse prestaties van hun kinderen. Op het rapport noteren de leerkrachten hun commentaar, eventueel aangevuld met een algemene commentaar van de klassenraad.

Ouders worden ook uitgenodigd op diverse activiteiten die vrijblijvend zijn, maar toch interessant om eens op een informele manier te spreken met de directie, de leerkrachten of collega-ouders.